รักแท้...รักคืออะไร...ตับไตไส้พุง 
คำถามที่ทุกยุคสมัยต้องค้นหาคำตอบกันต่อไป แต่ในทางจิตวิทยา ก็มีคำตอบอยู่นะ
โดย โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาประจำมหาวิทยาลัยเยล ได้อธิบายองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความรักไว้ 3 ประการ ดังนี้ ความผูกพัน, ความเสน่หา และ ความผูกมัด โดยความรัก 3 ประการนี้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
ไหน คุณลองดูซิ ว่าคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนของความรักกันนะ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :