สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ประเภทค่าบริการ​

ส่วนลด
เงินสด 
บัตรเครดิต
ค่าห้อง
10%
5%
ค่ายา
10%
5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ส่วนลดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครได้ที่
       - แผนกการเงินนอก
       - แผนกการเงินใน
  3. เจ้าหน้าที่การเงินลงชื่อในใบสมัครพร้อมประทับตราจึงจะถือว่าการสมัครมีความสมบูรณ์
  4. นำใบสมัครสมาชิกมาติดต่อขอรับบัตรได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ชั้น 1)
  5. บัตรสมาชิก Vibharam Member Care มีอายุ 1 ปี
  6. กรณีบัตรหมดอายุ สมาชิกสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ตามขั้นตอน (ข้อ 1-4)