image
คลินิกสตรี

คลินิกสตรี

คลินิกสตรี ให้บริการด้านสูติ - นรีเวช

  •      แนะนำ และตรวจเตรียมตัวก่อนแต่งงาน
  •      การฝากครรภ์
  •      การคลอดปกติ การผ่าคลอด และการดูแลหลังคลอด
  •      การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
  •      ให้บริการโรคทางนรีเวช ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
  •      ให้บริการแนะนำเรื่องวางแผนครอบครัว 
  •      การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม   

เวลาทำการ :  จันทร์ - อาทิตย์  08.00 - 17.00 น.
                    
    ติดต่อสอบถาม :  0-2092-4900 ต่อ 142