วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและได้การรับรองคุณภาพมาตราฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ขั้น 3 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน 

พันธกิจ (Mission)

มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ บริบาลเป็นเลิศ
ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ
ดำเนินกิจการให้มีความมั่นคง
เจริญเติบโตบนพื่นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

คำขวัญ (Slogan)

ดูแลด้วยใจ หายไวด้วยเทคโนโลยี

 

 

คำขวัญการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลดุจญาติมิตร เพื่อนคู่คิดเรื่องสุขภาพ