วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงพยาบาลระดับตติยภูมิด้านหัวใจและหลอดเลือด ในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี

พันธกิจ (Mission)

มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ บริบาลเป็นเลิศ
ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ
ดำเนินกิจการให้มีความมั่นคง
เจริญเติบโตบนพื่นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

คำขวัญ (Slogan)

ดูแลด้วยใจ หายไวด้วยเทคโนโลยี

 

 

คำขวัญการส่งเสริมสุขภาพ

ดูแลดุจญาติมิตร เพื่อนคู่คิดเรื่องสุขภาพ