ผู้ป่วยโรคหัวใจ ออกกำลังกายอย่างไรดี?
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมีความสำคัญ เพราะช่วยให้หัวใจมีสมรรถภาพที่ดี กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจควรออกกำลังกายโดยอยู่ภายใต้การปรึกษาและดูแลของแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนออกกำลังกาย และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับชนิดของโรคหัวใจ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :