image
คลินิกกุมารเวช
image
คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เปิดปรับปรุงโฉมใหม่ ย้ายไป OPD พิเศษ อาคารด้านหลัง

เปิดให้บริการทุกวัน  จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 น.- 20.00 น.

1.การตรวจรักษาทั่วไป : ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก 0- 15 ปี  ตั้งแต่ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วย กุมารแพทย์ และ กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิด ทีมพยาบาล และทีม สหวิชาชีพ ร่วมกันดูแลลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 15 ปี ให้มีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนาการสมวัย

2.บริการให้ วัคซีนตามวัย ทั้งวัคซีนหลัก และ วัคซีน ทางเลือก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกน้อย ให้มีร่างกายที่แข็งแรง

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

-วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ

-วัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ(A), บี(B)

-วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)           

-วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

-วัคซีนเอชพีวี (HPV) ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์(วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก)

-วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-วัคซีนโรต้า

-วัคซีนป้องกันโรคสุกใส

3.ให้บริการปรึกษาเรื่องพัฒนาการ ในเด็กปกติ และเด็กพัฒนาการช้ากว่าวัย

แพทย์ประจำแผนกกุมารเวช

พญ.พัชรภรณ์  มั่งมีศรีสุข

วันออกตรวจ :จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00  -20.00 น./อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.

พญ.กนกวรรณ  เอี่ยมชาญบรรจง

วันออกตรวจ :

อังคาร 08.00-13.00 น.

พุธ - ศุกร์ 08.00-20.00 น.

อาทิตย์ 08.00-12.00 น.

พญ.วัลลภา  ไชยมโนวงศ์

แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด  Tel. 02 092 4900 ต่อ 181,182