วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก"
ปัญหาจากการสูบบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอย่างยิ่ง ทำให้เกิดผลเสียมากมายต่อสุขภาพและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด นอกจากนี้ยังพบว่าการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคปอด และฟันเหลืองหรือมะเร็งในปาก เป็นต้น