กลุ่มโรค NCDs โรคนี้ที่คุณสร้างเอง

เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกิดการเรื้อรังของโรคด้วย จึงอาจจัดว่าโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังได้ ได้แก่โรค

 

  • โรคเบาหวาน
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคถุงลมโป่งพอง
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • โรคมะเร็ง
  • โรคอ้วน

 

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อคัดกรองความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดอาการรุนแรง หรือเสียชีวิตได้