โรคตึกเป็นพิษ "Sick Building Syndrome"

  • เป็นภาวะผิดปกติด้านสุขภาพเกิดจากการที่ร่างกายได้รับมลภาวะ บางอย่างในอาคาร มีอาการคล้ายกับโรคภูมิแพ้ โดยอาการจะดีขึ้นเองเมื่อผู้ป่วยออกจากตัวอาคาร หรือภายในโรงงาน
  • ภาวะตึกเป็นพิษ ยังไม่มีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่เน้นให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้อาการกำเริบขึ้น โดยเริ่มจากการสำรวจความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีบริการ Walk Through Survey หรือการเดินสำรวจความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของงาน โดยทีมแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ และทีมงาน สำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคาม ในแผนกต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงวางแผนการตรวจสุขภาพของพนักงานได้ตรงจุด

 

 

 

ทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด 

พร้อมให้บริการ Walk Though Surway ให้องค์กรของท่าน

เพื่อประเมินและให้คำปรึกษา เติมเต็มศักยภาพขององค์กรท่าน อย่างครบวงจร