อุบัติเหตุจากรถ ...คุ้มครองอย่างไร

 

กฎหมายบังคับให้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ทุกคันทุกประเภท จะต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ "เรามักเรียกว่า พ.ร.บ."

ซึ่งคุ้มครองทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพแล้วแต่กรณี แต่ไม่รวมค่าเสียหายของทรัพย์สิน

ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับ

 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าฝ่ายใดชนหรือฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด
  • กรณีบาดเจ็บ จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท
 2. ค่าสินไหมทดแทน คือเงินชดเชยที่ฝ่ายถูกจะได้รับ หลังการพิสูจน์ผิดถูกแล้ว โดยได้รับความคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
 3. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
 4. สูญเสียอวัยวะ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
  1. สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือตาบอด อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป ชดเชย 300,000 บาท
  2. สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือสายตา (ตาบอดแบบไม่สามารถมองเห็นได้เลย) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด หรือสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือจิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด ชดเชย 250,000 บาท
  3. สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียว หรือหลายนิ้ว ชดเชย 200,000 บาท
 5. ค่าชดเชยกรณีเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน

​การขอรับค่าเสียหาย

ผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาท ยื่นเรื่องขอรับค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนก็ได้

ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท มี สิทธิ์รับได้ภายใน 7 วัน นับจากวันร้องขอจากบริษัทประกันภัยโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัยและเจ้าของรถ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย
 3. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
 4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ
 5. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล

กรณีอุบัติเหตุจากรถดังต่อไปนี้

 • ชนแล้วหนี
 • รถที่ไม่มีประกันภัย และเจ้าของรถไม่ยอมจ่าย
 • รถที่ถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
 • ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถไม่มีประกันภัย
 • บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายหรือจ่ายไม่ครบจำนวน

กรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ประสบภัยขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 30,000 บาท/คน ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด

ประโยชน์หลักของการทำ พ.ร.บ. คือการดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บ เมื่อเกิดเหตุทันที