แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อาชีวอนามัย

 

               

            โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด เราได้ใส่ใจกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับแรงงานปฏิบัติการตลอดจนระดับบริหาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์กับสายงานที่รับผิดชอบอยู่ โดยได้แบ่งออกเป็น 5 สายงาน ได้แก่ 1. ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ 2. ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง 3. ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร 4. ผู้ปฏิบัติงานขับรถทางพานิชย์ และ 5. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินเรือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

 

               แพคเกจนี้ เหมาะกับผู้ที่ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ ไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศ ภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยซึ่งอาจเป็นที่สะสม ของสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น ถังน้ำมัน ถังหมัก ไซโล ท่อ ถัง ถ้ำ บ่อ อุโมงค์ เตา ห้องใต้ดิน ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน มีความเสี่ยงการขาดออกซิเจน เสี่ยงต่อสารพิษ หรือ เสี่ยงต่อการสารที่เกิดจากการเผาไหม้ 

 

ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

               

                การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในที่สูง เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่มีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ความเสี่ยงเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง อย่างงานก่อสร้างบนนั่งร้าน งานบนเสาไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการทำงานบนที่สูงอาจหมายถึง การทำงานบนพื้นต่างระดับจากพื้นราบ หรือการทำงานบนพื้นที่มีความต่างระดับของพื้นที่บริเวณใต้ดิน ประมาณ 2 เมตรขึ้นไป

 

ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร

 

                  “สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค” กลายเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ผู้บริโภคคำนึกถึงมากที่สุด นั่นทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต้องปรับตัวอย่างหนัก แม้ที่ผ่านมาเราจะเห็นการสวมถุงมือ ใส่หน้ากากป้องกัน แต่ยังไม่เพียงพอ เพราะหัวใจสำคัญของผู้สัมผัสอาหาร หรือ ผู้ประกอบอาหาร คือการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารด้วย แพคเกจตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร สามารถคัดกรองความพร้อมของผู้ทำงาน และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สมบูรณ์แบบ

 

ผู้ปฏิบัติงานขับรถทางพานิชย์

 

 

 

                “ขับขี่ปลอดภัย ถึงที่หมายอย่างมีประสิทธิภาพ” การขนส่งในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรทางสังคมอีกประการหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ ทั้งด้านการส่งสินค้าประเภทต่างๆ และการขอส่งผู้โดยสารอย่างมีสวัสดิภาพ การตรวจคัดกรอง ผู้ปฏิบัติงานขับรถทางพานิชย์ ตรวจคัดกรองทั้งด้านสายตา การได้ยิน ดัชนีมวลกายที่แข็งแรง รวมถึงตรวจสารเสพติดอีกด้วย มีเพื่อยกระดับบุคคลกรขนส่งมวลชนและแรงงานขนส่งสินค้า ให้มีมาตรฐานต่อทุกๆอุตสาหกรรม

 

ผู้ปฏิบัติงานคนเดินเรือ

 

 

                     อุตสาหกรรมด้านการเดินเรือ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ใส่ใจ และพร้อมจะผลักดันให้บุคคลากรด้านวิชาชีพการเดินเรือมีสมรรถภาพทางกายและใจที่สมบูรณ์ โดยในแพคเกจตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานคนเดินเรือ มีการตรวจวัดดัชนีมวลกาย, สมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัยและตาบอดสี, การได้ยิน รวมถึงสมรรถภาพด้านอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการทำงานด้านการเดินเรือ โดยในแพคเกจนี้ สามารถตรวจด้านการสัมผัสอาหารด้วย เพื่อรองรับงานด้านเชฟ, ผู้ช่วยเชฟ และบริกรที่ให้บริการภายในเรือ อีกด้วย

* ผู้ผ่านการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ จะสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ ในระดับ International และของกรมเจ้าท่า และมีอายุใบอนุญาตได้ 2 ปี

               

                ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย ในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับความพร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กร

 

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :