ประวัติแพทย์

พญ.อริศรา ฤกษ์ฉวี

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  : คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม)  พ.ศ.2555

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : สาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2561

                            สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2564

                            วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาอายุรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2564