ประวัติแพทย์

พญ.สิริณัฐ พึ่งเจริญ

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2553

แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562