ประวัติแพทย์

พญ.พัชราภรณ์ มั่งมีศรีสุข

สาขา : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2549

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : สาขากุมารเวชศาสตร์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  พ.ศ.2555