ประวัติแพทย์

พญ.วรศม บุรินทราธิกุล

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ.2552

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์  กรมการแพทย์  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  พ.ศ.2553

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์ - ศุกร์

07.00 - 16.00 น.

คลินิกสุขภาพและอาชีวอนามัย

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกสุขภาพและอาชีวอนามัย

อาทิตย์

-

-