ประวัติแพทย์

นพ.จรัณธร สุขใย

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2546

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  พ.ศ.2553