ประวัติแพทย์

นพ.เจนกิจ แย้มกสิกร

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : สาขาอายุรศาสตร์   โรงพยาบาลราชวิถี  พ.ศ.2561

                            สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  สถาบันโรคทรวงอก พ.ศ.2564