ประวัติแพทย์

พญ.อาทิตยา วัลลภาพันธุ์

สาขา : สูตินรีแพทย์

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.2555

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  คณะแพทย์ศาสตร์  กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.2561