ประวัติแพทย์

พญ.วีระนุช เอี่ยมพรรัตน์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : วิทยาลัยแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ.2547