ประวัติแพทย์

นพ.พจน์ ศิริอัสสกุล

สาขา : วิสัญญีแพทย์

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2529

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : สาขา วิสัญญีวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2532