ประวัติแพทย์

นพ.อัสนี โยธาสมุทร

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : MB : BS Punjab University Intership ศิริราช

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข