ประวัติแพทย์

ทพญ.พูนศรี สกุลคู

สาขา : ทันตแพทย์

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย SOUTH WESTERN พ.ศ.2537