ประวัติแพทย์

พญ.ขวัญใจ พงษ์สวัสดิ์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พศ.2540