ประวัติแพทย์

พญ.ชมพูพร แสงบริสุทธิ์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2531

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พศ.2537