ประวัติแพทย์

นพ. ประจวบ เจนศาสดา

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2531

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2535