ประวัติแพทย์

นพ.สุรินทร์ ตั้งปกาศิต

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป