image
แผนกเอกซเรย์
image
แผนกเอกซเรย์

แผนกเอกซเรย์

แผนกเอกซเรย์

เป็นแผนกที่ให้บริการทางด้านรังสี เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค ได้แก่ เอกซเรย์ทั่วไป การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยพยาธิสภาพในร่างกายเบื้องต้น และปัจจุบันทางแผนกเอกซเรย์โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในหน่วยงานเพื่อให้ผู้ที่มาบริการได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากรังสีมากยิ่งขึ้น

 

การบริการของแผนกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

 การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital General X-ray)  Degital X-ray เป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพ โดยภาพที่ได้จะรายละเอียดสูง ซึ่งภาพที่ได้จะยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และดูภาพเอกซเรย์ผ่านระบบดิจิตอลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Picture Archiving and communication System : PACS) การถ่ายภาพรังสีระบบนี้ผู้ป่วยจะได้รับปริมารังสีน้อยกว่าการถ่ายภาพรังสี ลงบนแผ่นฟิล์มตามปกติ และสามารถนำข้อมูลมาดูย้อนหลังได้ซึ่งสามารถใช้เอกซเรย์ไดทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด แขน ขา เป็นต้น ซึ่งทำให้แพทย์สามารถใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วมากกว่า ระบบเอกซเรย์อื่นๆ เนื่องจากสามารถเห็นภาพจากหน้าจอได้ทันทีหลังการตรวจ และภาพรายละเอียดค่อนข้างสูง

 

การให้บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง อัลตราซาวด์ (Ultrasound) 

     Ultrasound เป็นการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง และอวัยวะอื่นๆ เช่น ช่องท้อง เต้านม ต่อมไทรอยด์ เส้นเลือดของแขน ขา คอ (Doppler) เป็นต้น และยังเป็นการตรวจที่ไม่มีการใช้รังสี จึงมีความปลอดภัยสามารถนำไปใช้ตรวจเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาได้


     การอัลตราซาวด์บางรายการ ผู้รับบริการต้องมีต้องมีการเตรียมตัวก่อนตรวจด้วย เช่น การตรวจบริเวณช่องท้องซึ่งผู้รับบริการต้องติดต่อสอบถามรายละเอียดการนัดกับเจ้าหน้าที่นัดหมายทุกครั้ง เนื่องจากต้องมีการงดน้ำ งดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 4-6 ชม. หรือต้องดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะก่อนตรวจ ซึ่งการเตรียมตัวตามมีจุดประสงค์เพื่อให้รังสีแพทย์สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคของท่านได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และรวดเร็ว ได้ผลที่ชัดเจนประกอบการวินิจฉัยโรค

 

     การบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography) 

     เป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วยคลื่นเอกซเรย์ สามารถสร้างภาพตามแนวตัดและแนวขวาง 3 มิติ ของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ความละเอียดสูงในการแปลงสัญญาณภาพ คุณภาพของภาพจะชัดเจนกว่าการตรวจด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด ใช้ระยะเวลาในการตรวจสั้น เนื่องจากเป็นเครื่องระบบ Spiral คือการถ่ายภาพเอกซเรย์แบบเกลียว 360 องศา ทำให้ผู้ที่มารับการตรวจได้รับความรวดเร็วในการตรวจ ได้รับปริมาณรังสีที่น้อยลง และนอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพเป็นระบบ 3 มิติได้


     เป็นการใช้รังสีเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะลง บนแผ่นฟิล์มโดยตรง การตรวจที่คนทั่วไปคุ้นเคย เป็นอย่างดี คือการเอกซเรย์ปอด และการเอกซเรย์กระดูก โดยแผนก รังสีวิทยาเปิดให้บริการเอกซเรย์ ทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง และนอกจากนี้ยังมีการตรวจเอกซเรย์อีกหลายอย่าง เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี ด้วนเครื่อง DSI , DSA ๆ ได้แก่ การเอกซเรย์กลืน แป้งเพื่อตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น การเอกซเรย์แบบสวนแป้งเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ การเอกซเรย์ฉีดสารทึบรังสีเข้าเส้นเลือดเพื่อตรวจ ระบบทางเดินปัสสาวะและการตรวจหลอด เลือดโดยการฉีดสารทึบรังสี (Angiogram) เป็นต้น

 


รายละเอียดการให้บริการ

    เวลาทำการ :  จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00 - 11.00 น.
    สอบถามเพิ่มเติม :  0-2960-9655-9 ต่อ 127 128