วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล นอกจากนี้ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นให้มีการพัฒนาต่อเนื่องภายในทุกหน่วยงาน ให้ผู้รับบริการได้ความพึงพอใจสูงสุด เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว จึงประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 และได้รับการรับรองคุณภาพมาตราฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA ขั้น 2) เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2556   ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด มีความมุ่งมั่น ที่จะเป็น “ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ” จึงประกาศเป็นวิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลล่าสุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

พันธกิจ (Mission)

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดประกาศพันธกิจ มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มาตรฐาน บริบาลเป็นเลิศ ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ ดำเนินกิจการให้มีความมั่นคง มีการเจริญเติบโตบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

“ เราจะเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตตะวันตกของกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ”

 

คำขวัญ (Slogan)

ดูแลด้วยใจ หายไวด้วยเทคโนโลยี