ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

1 ห้องพักตามสิทธิการรักษา เบอร์โทรศัพท์ 02-960-96559 ต่อ 109

2 ห้องพักพิเศษ เบอร์โทรศัพท์ 02-960-9655-9 ต่อ 421