ประวัติแพทย์

นพ.อัมพร เย็นจันทร์

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป