ประวัติแพทย์

นพ.พจน์ ศิริอัสสกุล

สาขา : วิสัญญีแพทย์