ประวัติแพทย์

นพ.กริชชากร จุรีมาศ

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : อาชีวพื้นฐานสำหรับแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ.2560