ประวัติแพทย์

พญ.วรรณวรา อังศุมาศ

สาขา : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรฒ พ.ศ.2551

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวช จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พศ.2557