ประวัติแพทย์

นพ. ประจวบ เจนศาสดา

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป